romanian english

Anale UAIC, Tomul XVII, s. III d, 1971

NICOLAE ŢAŢOMIR - Criminalitatea în literatură - Criminalité en littérature

1

I. BENDITER — Les jurisdictions constitutionnelles dans certains états socia­listes - Tribunalele constituţionale în unele state socialiste

21

ANDRÉ MAST — L'état belge de demain sera -t-il un état unitaire ou un état fédéral ? Statul belgian de mîine va fi un stat unitar sau un stat federal ?

31

IOAN IAVORSCHI — Unele aspecte ale reglementării disciplinei muncii de către Legea nr. 1/1970. Sistemul sancţiunilor disciplinare - Quelques aspects de la réglementation concernant la discipline du travail. Le système des sanctions disciplinaires institué par la Loi no.1/1970

43

MARIA DVORACEK — Noţiunile de tip si formă a dreptului. Succintă pre­zentare comparată - Les notions de type et de forme du droit. Présentation comparée

57

C. ZOTTA — Puncte de reper în analiza comisiilor economice regionale ale O.N.U. - Points de repère dans l`étude des commissions régionales de l'O.N.U

73

MARIA ZOLYNEAK — Consideraţii asupra raportului juridic penal în cazul concursului de infracţiuni - Considérations sur le rapport juridique pénal en cas de concours d'infractions

87

OCTAVIAN LOGHIN — Ocrotirea minorilor prin mijloace de drept procesual penal - La protection des mineurs par les moyens de la procédure pénale

97

MIHAI JACOTĂ — Consideraţii asupra domiciliului în dreptul international privat - Remarque sur le domicile en droit international privé

111

NOTE

D. RADU şi D. MACOVEI — Completele de divergenţă în materie civilă

125

IOAN MACOVEI — Îmbunătăţirea activităţii de planificare în comerţul exterior

131

ŞT. RĂUSCHI — Apărarea dreptului de proprietate al cooperativelor de pro­ducţie agricole şi meşteşugăreşti prin mijloace de drept cooperatist

137

GENOVEVA VRABIE — Normele politice, parte a suprastructurii politice

143

ELENA PIPERNEA — Aspecte cu privire la suveranitate în doctrina burgheză contemporană

153

RENÉE SANIELEVICI — Obligaţia de garanţie și răspunderea furnizorului pen­tru calitatea produselor livrate în sistemul noii reglementări a contractelor economice

157

RECENZII

165


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0899 sec.
292087348