romanian english

Anale UAIC, Tomul XIX, s. III d, 1973

C. ZOTTA — Consideraţii privind funcţia social-educativă a dreptului so­cialist - Considérations sur la fonction sociale-éducative du droit so­cialist

5

G. VRABIE — In legătură cu definirea actului juridic - Act juridique

17

GR. GR. THEODORU — La libération conditionnelle en droit pénal roumain - Liberarea condiţionată în dreptul penal român

27

ŞTEFAN RÀUSCHI — Regimul juridic al terenurilor agricole proprietate a statului atribuite în folosinţă cooperativelor agricole de pro­ducţie

43

JULIETA MANOLIU — Moştenirea în reglementarea proiectului Codului civil al R.S.R. - L’héritage dans la reglémentation du projet de Code civil de la République Socialiste de Roumanie

51

MARIA ZOLYNEAK — Formele concursului de infracţiuni în legislaţie şi literatură — Examen de drept comparat - Les formes du concours d'infractions dans la législation et la littérature pénale — Éxamen de droit comparé

59

MIHAI JACOTA — Caracterul dispoziţiilor din Condiţiile generale de livrare C.A.E.R. 1968 - Sur le caractère des Conditions générales de livraison du Con­seil d’Aide Economique Réciproque (C.A.E.M.) 1968

71

I. BENDITER — Evoluţia sistemului de reprezentare în organele puterii de stat în R. S. România

89

CONSTANTIN ANDRONOVICI — Principii ce stau la baza regimului juridic al spaţiului aerian - Les principes qui constituent la base du régime juridique de l’espace aérien

109

DISCUŢII

PETRE ANDREI — Efectele hotărîrilor privind obligaţia de întreţinere a co­piilor minori încredinţaţi unuia dintre părinţi în cazul in care aceştia rămîn în îngrijirea celuilalt părinte

123

DUMITRU RADU — Aspecte privind competenţa organelor arbitrale

129

I. MACOVEI et V. NEGRU — Les conflits de lois dans la pratique de la commission d’arbitrage pour le commerce extérieur de Bucarest - Conflictele de legi în practica comisiei de arbitraj pentru comerţul exterior de la Bucureşti

137

TUDOR PLĂEŞU — Unele aspecte privind întinderea cazurilor de revizuire

147

A. CIOPRAGA — Remarques sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique - Observaţii asupra accepţiunii noţiunii de identificare in criminalistică

153

PAUL OLCESCU — Consideraţii asupra codificării dreptului internaţional

157

RECENZII

165


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0832 sec.
292087348