romanian english

Anale UAIC, Tomul XIV, s. III, 1968

V. NEGULCE, L. COPTIL, I. HAGIU — Documentele Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român — program ştiinţific de dezvoltare multi­laterală a României socialiste

I

DUMITRU RUSU şi GHEORGHE STOICA — Ion Ionescu de Ia Brad — economist şi patriot

xv

IONEL HAGIU —Mijloace de propagandă ale Partidului Comunist şi rolul lor în demascarea dictaturii militare-fasciste şi a războiului hitlerist (cu referire la Moldova)

1

LIVIU COPTIL — C. Dobrogeanu-Gherea — militant de seamă al mişcării socialiste din ţara noastră. Traducere rusa

9

ERNEST STERE — Concepţia neotomistă despre ştiinţă şi adevăr - Science et vérité dans la conception néo-tomiste

21

IOAN GRIGORAS - Socialismul şi etica personalităţii

27

TITUS RAVEICA — Societatea şi omul în gîndirea filozofică a lui Giordano Bruno

33

ELENA PUHA — Cultură-civilizaţie. Problemele dezvoltării culturii româneşti în lucrările unor gîndiiori din perioada interbelică - Culture et civilisation. Les problèmes du développement de la culture roumaine dans les travaux de certains penseurs entre les deux guerres mondiales

43

I. NATANSON şi D. PICHIU — Criteriul socialului în materialismul istoric - Le critère du social dans le matérialisme historique

53

R. COSMOVICI, T. RUDICĂ, STELA TEODORESCU — Factori psihologici care influenţează aprecierea conduitei altor persoane - Facteurs psychologiques qui influencent l’appréciation de la conduite d'autres personnes

59

T. PRUNĂ — Conştiinţa de sine. Precizări şi interpretări - La conscience de soi. Précisions et interprétations

67

STELA IANCU — Concepţia Anei Conta-Kernbach despre educaţia prin muncă - La conception d'Ana Conta-Kernbach sur l'éducation par le travail

73

SILVIA CERNICHEVICI — O teză pesimistă a pedagogiei existenţialiste şi critica ei - Une thèse pessimiste de la pédagogie existentialiste et sa critique.

79

ION STRĂCHINARU — Elemente de pedagogie familială . - Éléments de pédagogie familiale

85

D. RUSU — Tradiţii în cultura economică românească - Traditions dans la culture économique roumaine

95

ENE MARIN — Critica concepţiilor economiştilor burghezi români cu privire la noţiunea de criză economică - La critique des conceptions des économistes bourgeois roumains concernant la notion de crise économique

103

VASILE NECHITA — Mihail Manoilescu despre profilul industrial al României - M. Manoilescu sur le profil industriel de la Roumanie

109

C. ZOTTA — Unele obiective economice şi sociale ale relaţiilor internaţionale între cele două războaie mondiale şi reflectarea lor în activitatea Ligii Naţiunilor - Les objectifs économiques et sociaux des relations internationales entre les deux guerres mondiales et leur réflexion dans l’activité de la Société des Nations

129

GENOVEVA VRABIE — Contribuţii ia studiul noţiunii dreptului socialist - Contribution à l'étude de la notion du droit socialiste

137

MARIA DVORACEK — Despre unele studii ale Iui A. D. Xenopol privind vechile noastre aşezăminte - Quelques études de A. D. Xenopol concernant les anciennes institutions juridiques

145

MIHAI JACOTĂ — Divorţul străinilor în faţa instanţelor române - Le divorce des étrangers en Roumanie

153

M. ZOLYNEAK — Influenţa cauzelor de stingere sau micşorare a pedepselor în condiţiile concursului real de infracţiuni - L’influence des causes d'extinction ou de diminution des peines dans le cas du concours réel d’infractions

161

A. BRAUNSTEIN — Contribuţii la studiul noţiunii de interes în domeniul dreptului - Contributions è l'étude de la notion d’intérêt en droit

167

O. LOGHIN — Cu privire la beţie şi influenţa ei asupra răspunderii penale - A l'égard de l’ivresse et son influence sur la responsabilité pénale..

173

I. BENDITER — Subiectele raporturilor de drept constituţional

177

I. SAIZU şi C. BOTEZ — Contribuţii la cunoaşterea situaţiei comerţului României între anii 1922-1928

185


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0841 sec.
292087348