romanian english

Tatiana Vizdoagă, Lucia Rusu: Tactica apărării în sistemul criminalisticii

DOI: 10.47743/jss-2022-68-4-19

Rezumat: Activitatea apărătorului în procesul penal este nemijlocit legată de principiul asigurării dreptului persoanei la apărare. Or, acest principiu permite combaterea învinuirilor înaintate neîntemeiat de organele de urmărire, prezentarea probelor în vederea demonstrării nevinovăţiei inculpatului, obţinerea unei atenuări corespunzătoare a răspunderii pentru fapta comisă. Asigurarea dreptului învinuitului, inculpatului la apărare constă, în primul rând, în obţinerea unei asistenţe juridice oportune şi calificate, care poate fi asigurată prin participarea apărării în cauzele penale. Inculpatul îşi poate realiza dreptul la apărare doar dacă cunoaşte, în deplină măsură, conţinutul şi caracterul învinuirii ce i se aduce. Legea nu doar că proclamă dreptul persoanei la apărare, dar şi obligă reprezentanţii organelor de drept să asigure realizarea acestui drept. Dreptul inculpatului la apărare contribuie nu doar la protecţia intereselor sale legitime, ci este direcţionat şi spre realizarea corespunzătoare a sarcinilor caracteristice justiţiei penale. Evoluţia practicii şi ştiinţei juridice convingător ne demonstrează că anume contra­dictorialitatea reprezintă unica cale corectă pe direcţia stabilirii adevărului. Or, la momentul de faţă, principiul contradictorialităţii ocupă o poziţie cheie în cadrul procesului penal, în virtutea cărui fapt se înregistrează a necesitate stringentă a cercetărilor în domeniul particularităţilor tactice ale activităţii părţilor apărării şi acuzării. În conţinutul acestui studiu a fost întreprinsă o modestă încercare de a expune şi analiza activitatea avocatului‑apărător în procesul penal de pe poziţiile realizărilor şi perfor­manţelor tacticii criminalistice.

Cuvinte‑cheie: criminalistică, tactică, procedeu, apărare, acuzare, avocat‑apărător, urmărire penală, drept la apărare, justiţie, adevăr, contradictorialitate, bănuit, învinuit, inculpat, proces penal, drepturi şi libertăţi, nevinovăţie, protecţie, judecată, probe, probatoriu, cauză penală, funcţii procesuale

Referinţe

Aioniţoaie C., Stănică T., Vasile Gh., Tactica criminalistică, Serviciul Editorial şi Cinematografic, Bucureşti, 1989

Amihalachioaie Gh., Rusu V., Gavajuc S, Legea Republicii Moldova „Cu privire la avocatură”, nr. 1260‑XV din 19.07.2002 (Comentariu), în Avocatul Poporului, nr. 10‑12/2014, pp. 3‑33.

Carp C., Panaite D., Ghidul avocatului de succes, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003

Doraş S., Criminalistica, Editura Cartea Juridică, Chişinău, 2011

Gheorghiţă M., Tratat de criminalistică, F.E.P. Tipografia centrală, Chişinău, 2017

Osoianu T., Ostavciuc D., Odagiu Iu., Rusnac C., Tactica acţiunilor de urmărire penală, Editura Cartea Militară, Chişinău, 2020

Rusu L., Principiul contradictorialităţii în procesul penal – reglementări naţionale şi de drept comparat, Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chişinău, 2016

Stoica C. I., Webster J. H., Avocatul român în sistemul de drept european, Editura All Educational S.A., Bucureşti, 1997

Vesco I., Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale, Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chişinău, 2011

Vizdoagă T., Apărarea în cauze penale, CEP USM, Chişinău, 2020

Баев М. О., Тактические основы деятельности адвоката‑защитника в уголовном судопроизводстве России (теория и практика). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, Воронеж, 2005

Варфоломеева Т. В., Криминалистика и профессиональная деятельность защитника, Киев, 1979

Волчецкая Т. С., Криминалистическая ситуалогия, Москва, 1997

Воробьев Г. А., Тактика и психологические особенности судебных действий, Краснодар, 1986

Воробьев А. В., Поляков А. В., Тихомиров Ю. В., Теория адвокатуры, Москва, 2002

Галоганов А., Вступительная статья. // Адвокатская практика, №1/2003

Кореневский Ю. В., Падва Г. П., Участие защитника в доказывании. Издательство ЮРИСТЪ, Москва, 2004

Марков А. Н., Правила адвокатской профессии в России, Москва, 2003

Стецовский Ю. И., Уголовно‑процессуальная деятельность защитника, Москва, 1980

Строгович М. С., Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности, Москва, 1984

Титаренко В. В., Вопросы тактики участия защитника в производстве следственных и судебных действий. // Криминалистика и судебная экспертиза. Выпуск 19, Киев, 1979

Шафир Г. М., Вопросы защиты по уголовным делам, Ленинград, 1967


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0675 sec.
292087348