romanian english

Vasile Popa: Aspects of Comparative Law Regarding the Special Methods of Surveillance or Research ..

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-25

Abstract: In recent years, also favored by the pandemic situation, it has been observed that while the digital world brings enormous benefits, it also creates great vulnerabilities. Incidents in the virtual space are growing at an alarming level and could disrupt the provision of essential services, through threats with different origins, aimed at both individuals and legal entities. The Internet, as the main tool of cybercrime, has an infinite number of uses, which inevitably leads to the diversification of the manifestations of the phenomenon. Maintaining security in the IT environment has become a priority for the security of all states, which according to international conventions and treaties can be achieved by knowing, preventing and countering attacks and threats, as well as by reducing the vulnerabilities of cyber infrastructures in order to effectively manage all risks. addressing their security, preventing and combating cybercrime and last but not least cyber defense. The contribution in committing the criminal acts to the computer means, motivated the regulation of special evidentiary procedures, adapted to the world in which we live, whose use facilitates the process of prosecuting the persons who commit crimes.

Keywords: evidentiary procedures; cybercrime; special surveillance measures; criminal proceedings

Referinţe

Antoniu G., „Observaţii la proiectul noului Cod de procedura penală”, în Revista de drept penal, nr. 1/2009

Botnarii I., „Nomenclatorul, criteriile de clasificare şi categoriile măsurilor speciale de investigaţii”, în Revista Legea şi Viaţa, Martie 2018

Bradley N., „Evidence, special investigative techniques the right to a fair hearing”, în Revista ERA Forum, vol.15, nr. 1/2014

Bulancea M., Zlati G., Slăvoiu R., în Udroiu M. (coordonator), Codul de procedură penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017

Carlaşuc I., „Regimul extrajudiciar al activităţii operative de investigaţii în realizarea sarcinilor stabilite prin lege”, în Revista Teorii şi practici de guvernări democratice/Materialele sesiunii de comunicări ştiinţifice 23-24.10.2010

Cobîrşenco I., Fală M., „Principiul proporţionalităţii măsurilor special de investigaţii. Garanţia dreptului la viaţă privată”, în Revista Naţională de Drept, nr. 12/2017

Copeţchi S., „Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţii”, în Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr. 2(41)/2017

Covalciuc I., „Actualitatea şi importanţa activităţii speciale de investigaţii în contextul ultimelor modificări legislative” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ştiinţe sociale nr. 2(4)/2016

Covalciuc I., „Reflexii asupra evoluţiei istorice a reglementărilor normative privind activităţile speciale de investigaţii”, în Revista Naţională de Drept, nr. 11/2016

Cuşnir V., Corupţia. Reglementare de drept, activităţi de prevenire şi combatere. Partea I, Academia de Poliţie Stefan cel Mare, Chişinău, 1999

Dolea I et. al., Tratat de drept procesual penal, Editura Cartier Juridic, Chişinău, 2005, p. 605.

Dolea I., Drepturile persoanei în probatoriul penal. Concepţia promovării elementului privat, Editura Cartea Juridică, Chişinău, 2009

Dongoroz V. et. al., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român Partea generală, Bucureşti, 1975.

Eni A., „Analiza hotărârilor CtEDO adoptate în privinţa Republicii Moldova în materia admisibilităţii tehnicilor de utilizate în operaţiunile sub acoperire în cadrul investigaţiilor penale”, în Revista Studia Universitas Moldaviae, nr. 8 (118)/2018

Mateuţ G., „Observaţii critice privind noua reglementare a supravegherii tehnice într-o perspectivă comparativă”, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2015

Mateuţ G., Procedura penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Mârzac V., Glăvan B., „Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţii”, Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, 2014

Moraru V., Covalciuc I., „Particularitaţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror”, în Revista Legea şi Viaţa, nr. 12/2016

Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală, Bucureşti, 1981

Osoianu T, Orîndaş V., Procedură penală. Partea generală. Curs universitar, Chişinău, 2004

Osoianu T., Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova. Condiţie necesară în vederea integrării europene. http: //www.ipp.md/old/print.php?l=ro&idc=167&id=495, p.1-2, 15 şi Apud din Мартынчик Е., Судебная власть в Молдове, часть первая (историко-правовые очерки), Изд-во ULIM, Chiєinгu, 1999

Poalelungi M., Dolea I. et. al., Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău, 2013

Răileanu R.P., „Principiile fundamentale ale procesului penal român în lumina noului cod de procedura penală”, în Revista Dreptul, nr. 6/2014

Roman D., Popa S., „Identificarea persoanei prin măsuri şi metode speciale de investigaţii”, În Studia Universitatis Moldavie, Seria ştiinţe juridice nr. 3 (103)/2018

Rusu V., Covalciuc I., „Unele reflecţii asupra sistemului şi conţinutului principiilor activităţii speciale de investigaţii”, în Revista Naţională de Drept, nr. 8/2015

Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016

Udroiu M., Slăvoiu R., Predescu O., Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. 2, Editura Paideia, Bucureşti, 1996


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0944 sec.
292087348