romanian english

Vasile Popa: Aspecte de drept comparat privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-25

Rezumat: În ultimii ani, favorizată şi de situaţia pandemică, s-a observat că în timp ce lumea digitală aduce beneficii enorme, creează şi mari vulnerabilităţi. Incidentele din spaţiul virtual sunt în creştere la un nivel alarmant şi ar putea perturba furnizarea de servicii esenţiale, prin ameninţări cu origini diferite, îndreptate atât asupra persoanelor fizice cât şi juridice. Internetul, ca instrument principal al criminalităţii informatice, prezinta o infinitate de utilizări, ceea ce duce în mod inevitabil la diversificarea formelor de manifestare a fenomenului. Menţinerea unei siguranţe în mediul informatic a devenit o prioritate a securităţii tuturor statelor, care potrivit convenţiilor şi tratatelor internaţionale se poate realiza prin, cunoaşterea, prevenirea şi contracararea atacurilor şi ameninţărilor, precum şi prin diminuarea vulnerabilităţilor infrastructurilor cibernetice în scopul gestionării eficiente a tuturor riscurilor la adresa securităţii acestora, prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice şi nu în ultimul rând apărarea cibernetică. Contribuţia în săvârşirea faptelor penale a mijloacelor informatice, au motivat reglementarea unor procedee probatorii speciale, adaptate la lumea în care trăim, a căror utilizare facilitează procesul de tragere la răspundere penală a persoanelor care comit infracţiuni.

Cuvinte-cheie: procedee probatorii; criminalitate informatică; măsuri speciale de supraveghere; proces penal

Referinţe

Antoniu G., „Observaţii la proiectul noului Cod de procedura penală”, în Revista de drept penal, nr. 1/2009

Botnarii I., „Nomenclatorul, criteriile de clasificare şi categoriile măsurilor speciale de investigaţii”, în Revista Legea şi Viaţa, Martie 2018

Bradley N., „Evidence, special investigative techniques the right to a fair hearing”, în Revista ERA Forum, vol.15, nr. 1/2014

Bulancea M., Zlati G., Slăvoiu R., în Udroiu M. (coordonator), Codul de procedură penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017

Carlaşuc I., „Regimul extrajudiciar al activităţii operative de investigaţii în realizarea sarcinilor stabilite prin lege”, în Revista Teorii şi practici de guvernări democratice/Materialele sesiunii de comunicări ştiinţifice 23-24.10.2010

Cobîrşenco I., Fală M., „Principiul proporţionalităţii măsurilor special de investigaţii. Garanţia dreptului la viaţă privată”, în Revista Naţională de Drept, nr. 12/2017

Copeţchi S., „Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţii”, în Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Chişinău, nr. 2(41)/2017

Covalciuc I., „Actualitatea şi importanţa activităţii speciale de investigaţii în contextul ultimelor modificări legislative” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ştiinţe sociale nr. 2(4)/2016

Covalciuc I., „Reflexii asupra evoluţiei istorice a reglementărilor normative privind activităţile speciale de investigaţii”, în Revista Naţională de Drept, nr. 11/2016

Cuşnir V., Corupţia. Reglementare de drept, activităţi de prevenire şi combatere. Partea I, Academia de Poliţie Stefan cel Mare, Chişinău, 1999

Dolea I et. al., Tratat de drept procesual penal, Editura Cartier Juridic, Chişinău, 2005, p. 605.

Dolea I., Drepturile persoanei în probatoriul penal. Concepţia promovării elementului privat, Editura Cartea Juridică, Chişinău, 2009

Dongoroz V. et. al., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român Partea generală, Bucureşti, 1975.

Eni A., „Analiza hotărârilor CtEDO adoptate în privinţa Republicii Moldova în materia admisibilităţii tehnicilor de utilizate în operaţiunile sub acoperire în cadrul investigaţiilor penale”, în Revista Studia Universitas Moldaviae, nr. 8 (118)/2018

Mateuţ G., „Observaţii critice privind noua reglementare a supravegherii tehnice într-o perspectivă comparativă”, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2015

Mateuţ G., Procedura penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Mârzac V., Glăvan B., „Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigaţii”, Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, 2014

Moraru V., Covalciuc I., „Particularitaţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror”, în Revista Legea şi Viaţa, nr. 12/2016

Neagu I., Drept procesual penal. Partea generală, Bucureşti, 1981

Osoianu T, Orîndaş V., Procedură penală. Partea generală. Curs universitar, Chişinău, 2004

Osoianu T., Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova. Condiţie necesară în vederea integrării europene. http: //www.ipp.md/old/print.php?l=ro&idc=167&id=495, p.1-2, 15 şi Apud din Мартынчик Е., Судебная власть в Молдове, часть первая (историко-правовые очерки), Изд-во ULIM, Chiєinгu, 1999

Poalelungi M., Dolea I. et. al., Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău, 2013

Răileanu R.P., „Principiile fundamentale ale procesului penal român în lumina noului cod de procedura penală”, în Revista Dreptul, nr. 6/2014

Roman D., Popa S., „Identificarea persoanei prin măsuri şi metode speciale de investigaţii”, În Studia Universitatis Moldavie, Seria ştiinţe juridice nr. 3 (103)/2018

Rusu V., Covalciuc I., „Unele reflecţii asupra sistemului şi conţinutului principiilor activităţii speciale de investigaţii”, în Revista Naţională de Drept, nr. 8/2015

Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, ed. 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016

Udroiu M., Slăvoiu R., Predescu O., Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. 2, Editura Paideia, Bucureşti, 1996


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0861 sec.
292087348