romanian english

Anale UAIC, Tomul XX, s. III d, 1974

MARIA DVORACEK — Organizarea politică a societăţii în concepţia lui Dimitrie Cantemir - Démètre Cantemir — conception sur l'organisation politique de la société

5

G.VRABIE — Normele sociale. Noţiune, funcţii şi sferă - Les normes sociales. Notion, fonctions, sphère

13

GH. LUPU — Despre noţiunea de ilicit civil. - - Sur la notion d'illicite civil

25

ELENA PIPERNEA — Controlul realizării deciziei — verigă importantă în procesul conducerii - Contrôle sur la réalisation des décisions — fonction de l’action de diriger

33

J. MANOLIU — Regimul juridic al casei de locuit, obiect principal al drep­tului de proprietate personală în lumina noilor dispoziţii legale - Régime juridique de l'habitation, objet principal du droit de propriété personelle, dans la lumière des nouvelles dispositions legales

45

ŞTEFAN RĂUSCHI — Actuala reglementare privind gospodărirea apelor în R.S.R.

55

GH. PITICARU şi ŞTEFAN RĂUSCHI — Despre acţiunea de tăgăduire a paternităţii - Aspects of the paternity denial question

63

GH. FILIP — Plîngerea împotriva sancţiunii disciplinare - Plainte contre la sanction disciplinaire

69

D. MACOVEI — Desfacerea contractului de muncă în cazul reducerii per­sonalului

83

OCTAVIAN LOGHIN — Săvîrşirea faptei cu participaţie ca circumstanţă agravantă specială în codul nostru penal - Circonstance aggravante spéciale se rapportant à l’accomplissement du fait avec participation

93

AUREL CIOPRAGA — Localizarea spaţială a fenomenelor sonore prin mij­locirea declaraţiilor martorilor - La localisation spatiale auditive de phénomènes sonores par l’intermediaire des déclarations des témoins

105

PAUL OLCESCU — Unele consideraţii asupra ratificării tratatelor interna­ţionale - Considérations sur la ratification des traités internationaux

115

DISCUŢII

MIHAI JACOTA — Organizarea relaţiilor economice între ţările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc în discuţia literaturii juridice

127

IOAN MACOVEI — Soluţionarea litigiilor decurgînd din contractele de co­merţ exterior în practica arbitrajului bulgar

133

C. ZOTTA — Contribuţii la definirea noţiunii de stat

141

TUDOR PLAEŞU — Unele probleme teoretice şi practice ale cazului de re­vizuire penală pentru mărturie mincinoasă

147

RECENZII

155


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348