romanian english

Anale UAIC, Tomul XIII, s. III, 1967

R. HAGIU, O. ACATRINEl, M. SÂRMĂŞANU — Aspecte ale contribuţiei presei comuniste şi democratice ieşene în lupta împotriva fascismului pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale - Aspects de la contribution de la presse communiste et démocratique de Jassy dans la lutte contre le fascisme pour la défense de l’indépendence et de la souveraineté nationale

1-12

LIVIU COPTIL - Aspecte ale strategiei şi tacticii partidului comunist român în lupta pentru desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice - Bиды тактики и cтpaтeгии PKП a 6opь6e зa зaвepшeниe 6ypжyaзно дeмокpaтичecкoй peволюции

13-29

M. SĂRMĂŞANU – Raportul dintre obiect şi subiect în procesul cunoaşterii - Le rapport entre l'objet et le sujet dans le processus de la connaissance

31-39

ERNEST STERE – Blaise Pascal critic social şi pedagog - Blaise Pascal critique social et pédagogue

41-49

STELA TEODORESCU — Concepţia lui Pierre Janet asupra dezvoltării limbajului la om şi actualitatea ei - La conception de Pierre Janet sur le développement du langage chez l'homme et son actualité

51-59

ŞTEFAN BÎRSĂNESCU — Şcoala de gramatici din ţările române de la finele sec. al XIV-lea şi din veacul al XV-lea - L'école de ,,gramatics" des pays roumains de la fin du XlV-e et du XV-e siècles

61-67

S. GĂlNA — Orientarea pedagogică a personalităţii lui Titu Maiorescu - L'orientation pédagogique de la personnalité de T. Maiorescu

69-80

N. DAV1DEANU şi P. CIUCHI— Intensificarea producţiei în cooperativele agricole din regiunea laşi şi îmbunătăţirea întrebuinţării zilelor-muncă. - Renforcement de la culture intensive dans les coopératives agricoles de la région de Jassy et amélioration de l'emploi de la journée de travail

81-89

IOAN BURDUJA — Unele aspecte economico-juridice ale principalelor planuri financiare - Quelques aspects économiques et juridiques des principaux plans financiers

91-101

A. TĂTARU — Conţinutul şi funcţiile finanţelor cooperativelor agricole de producţie - Coдepжaниe и функции финансов

103-116

I.HÂLĂLĂU, O. JABA, S. CIOCHINA — Aspecte ale determinării şi folosirii capacităţii de producţie într-o întreprindere producătoare de rulmenţi.- Aspects de la détermination et de l'utilisation de la capacité de production dans une fabrique qui produit des roulements

117 -130

CHIRIL POPESCU — Eficienţa economică a îngrăşămintelor minerale aplicate pe teren în pantă - L'efficacité des engrais minéraux dans leur application sur les terrains en pente aux cultures de mais et de blé

131-140

D. RUSU şi C. NICOLICIOIU — Contribuţii la cunoaşterea ideilor progresiste din opera economică a lui Ion lonescu de la Brad

141-150

I. IAVORSCHI — Unele observaţii privind procedura desfacerii contractului de muncă - Quelques remarques concernant ]a procédure de rupture du contrat de travail

151- 161

DUMITRU RADU şi RENÉE SANILEVICI — Exercitarea drepturilor civile şi procesual-civile şi abuzul de drept în practica noastră juridică

163 -173

B. BRAUNSTEIN — Cu privire la tratamentul juridic al concursului de infracţiuni - Au sujet du traitement juridique du concours d’infractions

175 - 182

PAUL DEMETRESCU — Exonerarea de răspundere a debitorului dintr-un contract economic în cazul imposibilităţii obiective de executare a obligaţiei - De la faute comme condition de la responsabilité pour la violation des obligations dans un contrat économique

183- 197

GR. GR. THEODORU — Garanţiile procesuale, expresie a democratismului dreptului procesual penal socialist român

- Les garanties judiciaires, l'expression du démocratisme de la procédure pénale roumaine

199 - 209

NOTE

STELA IANCU - A. D. Xenopol şi gîndirea sa pedagogică

211

C. BOTEZ — Contribuţii la cunoaşterea situaţiei economiei forestiere a României între primul şi al doilea război mondial

217

RECENZII

231


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0753 sec.
292087348