romanian english

Maria-Eliza Galan: Efectele hotărârilor judecătoreşti. Limita dintre opozabilitate şi obligativitate

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-6

Rezumat: Având ca punct de plecare dispoziţiile generale din Codul de procedură civilă cu privire la efectele hotărârilor judecătoreşti, dar şi pe cele speciale regăsite în Codul civil în materia coproprietăţii referitoare la acţiunile în justiţie, prezentul studiu îşi propune să identifice şi să analizeze argumentele exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă în privinţa raportului dintre aceste norme. Totodată, studiul aduce în prim-plan Decizia nr. 18 din 17 februarie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie incidentă în materia supusă analizei, fiind de interes interpretarea considerentelor acesteia. Lucrarea de faţă are în vedere graniţa dintre obligativitatea hotărârilor judecătoreşti şi opozabilitatea acestora, prin raportare la părţi, respectiv terţe persoane. Mai mult decât atât, studiul propune şi identificarea situaţiei particulare a coproprietarului terţ în raport cu o hotărâre judecătorească nefavorabilă pronunţată într-o acţiune în revendicare imobilară a unui bun aflat în coproprietate. Având în vedere aceste ipoteze de lucru, lucrarea are drept scop formularea unor concluzii privind problema de drept supusă analizei.

Cuvinte-cheie: hotărâri judecătoreşti, opozabilitate, obligativitate, efecte;

Referinţe:

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed.a V-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Buligai-Vrânceanu A., Câteva aspecte despre opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti, în Revista Themis, nr. 2, 2020.

Deleanu I., Deleanu V., Hoărârea judecătorească, Editura Servo-Sat, Arad, 1998.

Deleanu I., Tratat de procedură civilă, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Dinu M., Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Durac G., Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Ivănescu G. F., Hotărârea judecătorească civilă. Analiză comparativă NCPC-CPC 1865, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014.

Leş I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2013.

Leş I., Tratat de drept procesual civil, ed. a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Nicolae A., Relativitatea şi opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Roşu C., Drept procesual civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.

Tăbârcă M., Drept procesual civil, vol. II, Editura Solomon, Bucureşti, 2017.

Theohari D.N. în G. Boroi (coord.), Noul cod de procedură civilă, vol. I, ed. a II-a, Editura Hamangiu, 2016.

Ţit N.H., Situaţii particulare referitoare la exercitarea rolului activ al judecătorului în procesul civil, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXV/II, Ştiinţe Juridice, 2019, pp. 29-43.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0802 sec.
292087348