romanian english

Cornelia Munteanu, Raluca Ștefania Lazăr: Radiografia asocierilor fără personalitate juridică din perspectiva comparativă a codificărilor civile

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-4

Rezumat: Dacă dreptul la asociere prevăzut în Constituția României se referă la asociațiile cu scop nelucrativ, forme asociative care nu urmăresc obținerea sau împărțirea de beneficii, ci scopuri politice, religioase sau culturale, fiind expresia libertății de gândire și o formă de exprimare, atunci orice formă asociativă cu scop lucrativ de drept privat este expresia atât a libertății contractuale a asociaților, cât și a libertății economice recunoscute de art. 45 din legea fundamentală. Nicio formă asociativă – indiferent de tipologia din care face parte – nu este impusă vreodată prin lege, crearea acestora depinzând exclusiv de voința asociaților. Societatea simplă și asocierea în participație sunt forme asociative lipsite de personalitate juridică, lucrative, făcând parte din categoria profesioniștilor. Sunt forme asociative suple – din perspectiva lipsei formalităților necesare constituirii lor, dar și complexe – din perspectiva raporturilor juridice pe care le generează atât între asociați, cât și față de terți.

Cuvinte-cheie: societate simplă, societate de facto, societate fictivă, asociere în participație

Referințe

Alexandresco D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, t.IX, ed. a II‑a, Editura Tipografiei Ziarului „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1910

Alexandresco D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, Tomul IX, ed. a II‑a, Editura Tipografiei Ziarului „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1910

Angheni S., Clauza penală în dreptul civil şi comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996

Angheni S., Volonciu M., Stoica C., Drept comercial, ed. a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 1‑2.

Baias F.‑A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. I, rev., Editura C.H. Beck, 2012

Balcerowicz L., Libertate şi dezvoltare. Economia pieţei libere, Editura Compania, Bucureşti, 2001

Bardet H., Charveriat A., Beetschen A., Gouthiere B., Les Holdings. Guide juridique et fiscal, 4e édition, Editions Francis Lefebvre, Paris, 2007

Băcanu I., Capitalul social al societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Bălan I.I., Natura juridică a societăţii comerciale, în Dreptul, nr. 11/2000

Brăilean T., Noua economie. Sfârşitul certitudinilor, Editura Institutul European, Iaşi, 2001

Cadariu‑Lungu I.E., Contractul de societate conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014

Căpăţână O., Societăţile comerciale, ed. a II‑a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996

Cărpenaru S.D., Predoiu C., David S., Piperea Gh., Societăţile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

Cărpenaru S.D., Tratat de drept comercial român, ed. a IV-a, actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Cătană R. N., Rolul justiţiei în funcţionarea societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

Chifan G., Asociaţia în participaţie, în Revista de drept comercial, nr. 2/2005, p. 35;

Cozian M., Viandier A., Deboissy F., Droit de sociétés, 20e Édition, Edition Litec, Paris, 2007

Daigre J.‑J., La société unipersonnelle en droit français, Revue internationale de droit comparé, Vol. 42 N°2, Avril‑juin 1990

Deak F., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001

Duţu M., Asocierea în participaţiune, în Juridica, nr. 1/2000

Flannigan R., Joint Venture Theurgy, în Canadian Business Law Journal, no. 3/2013

Gheorghe C., Structuri suprasocietare. Grupurile de societăţi, în Revista de drept comercial, nr. 3/2005

Gheorghiu Gh., Clocotici D., Delimitarea actelor de drept civil faţă de actele juridice cu caracter comercial (II), în Revista de drept comercial, nr. 7‑8/1998, p. 38 şi urm.

Golub S., Asocierea în participaţie ‑ de la fiducia romană la struţo‑cămila româna..., în Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 6/2020, pp. 83‑114

Hamangiu C., Georgean N., Codul civil adnotat cu articolul corespunzător francez, italian şi belgian. Cu doctrina franceză şi română şi jurisprudenţa de la 1868‑1927, vol. IX, Editura Librăriei „Universală” ALEALAY & Co., Bucureşti, 1934

Horvath A., Modificări legislative aduse regimului juridic al asocierii în participaţiune, în Dreptul, nr. 3/2001

Iancu Gh., Drept constituţional şi instituţii politice, ed. a III‑a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 269.

Mihai D., Asocierea în participaţiune, în Juridica, nr. 1/2000

Muraru I., Tănăsescu E. S. (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

Pătulea V., Patrimoniul societăţilor comerciale, în Dreptul, nr. 12/1995

Piperea Gh., Societatea simplă: contract şi entitate colectivă fără personalitate juridică, în Bercea L., Bufan R., Catană R.N., (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 13‑15.

Rebreanu V., Asociaţiunea în participaţiune între tradiţie şi actualitate, în Revista română de drept comercial, nr. 4 /1995

Safta‑Romano E., Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilă, în Dreptul, nr. 2/1992, pp. 26 şi urm.

Săuleanu L., Asocierea în participaţiune, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Săuleanu L., Elementele caracteristice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2010.

Săuleanu L., Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 1/2011

Schiau I., Contractul de asociere în participaţiune, în Revista de drept al afacerilor, nr. 3/2004

Spasici C., Societăţile simple versus formele vecine acestora: asociaţiile şi fundaţiile, Revista Universul Juridic, nr. 11/2021

Stănciulescu L., Dreptul contractelor civile. Doctrină şi jurisprudenţă, ed. a III-a a rev. şi ad., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017

Stegărescu V., Consideraţii generale cu privire la teoria aparenţei. Aplicaţii practice, în Pandectele Române, nr. 5/2006

Stegărescu V., Societăţile create de fapt, în Dreptul nr. 3/2004, p. 51.

Şăuleanu L., Regimul juridic al aporturilor în cadrul contractului de asociere în participare, în Revista de drept comercial, nr. 2/2002, p. 199 şi urm.

Ştefan C., Casandra E., Asociaţia în participaţie, în Revista de drept comercial, nr. 12/1998, p. 75 şi urm.

Terţa I., Asociaţia în participaţiune. Reglementare. Noţiune. Jurisprudenţă. Comentariu critic, în Revista română de drept comercial, nr. 10/1999, pp. 67‑70.

Toader C., Drept civil. Contracte speciale, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

Toma M., Ţiclea Al., Sisteme societare comerciale, în Dreptul, nr. 5‑6/1993

Ţăndăreanu N., Contractul de asociere în participaţiune, în Dreptul, nr. 5/1995

Ţiclea Al., Băbeanu N., Constituirea asociaţiilor familiale agricole, în Revista de drept comercial, nr. 9/2004, pp. 31 şi urm.

Ţiclea Al., Toma M., Noţiunea, natura juridică şi funcţiile societăţii comerciale, în Dreptul, nr. 6/1992

Ţiclea I., Grupurile de societăţi în Franţa, în Revista română de drept comercial, nr. 6/2000

Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp. 315 şi urm.

Voica I., Aspecte privind reglementarea întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată (L`EURL) în dreptul francez, în Revista de Drept Comercial, nr. 10/2006Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0806 sec.
292087348