romanian english

Luiza-Cristina GAVRILESCU: Convenţia din 1996 de la Haga referitoare la competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea,executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor

Rezumat: Legea nr. 361/2007 transpune Decizia Consiliului 2003/93 / CE din 19 decembrie  2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii, să semneze Convenţia de la Hagadin 1996  privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în ceea ce priveşte răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor. Domeniul de aplicare al Convenţiei cuprinde drepturile şi responsabilităţile acordate părinţilor, tutorilor sau  altor reprezentanţi legali ai copilului, dreptul de custodie şi dreptul de acces la copil, tutela, curatela şi alte instituţii similare, precum şi măsurile de protecţie şi plasament necesare pentru realizarea interesului superior al copilului în ceea ce priveşte atât persoana cât şi bunurile copilului. De asemenea, Convenţia stabileşte care sunt statele contractante şi care sunt autorităţile judiciare sau administrative ale acestora competente la nivel internaţional.  Adoptarea legii nr.361 / 2007 are drept scop finalizarea cadrului juridic necesar pentru cooperarea între statele membre în materia responsabilităţii părinteşti şi protecţia copilului, un deziderat vital în contextul aderării României la Uniunea Europeană. Centrul de greutate al  acestei  legi îl reprezintă principiul promovării interesului superior al copilului şi acela al respectării drepturilor fundamentale ale copilului în corelaţie cu drepturile omului, aşa cum  reies din documentele internaţionale în materie, respectiv convenţiile şi tratatele la care România este parte, în special Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată. Procesul de legiferare urmăreşte astfel  protejarea drepturilor tuturor copiilor  în mod egal, nu doar a copiilor care fac obiectul unei forme de protecţie statală, ca urmare a expunerii lor  unor situaţii de risc. Astfel de instrumente internaţionale sunt concepute pentru a contribui la delimitarea domeniului de aplicare a diferitelor legislaţii concurente, prin stabilirea în mod clar a unor principii unanim acceptate, menite să contribuie la soluţionarea uniformă a conflictelor care pot apărea în orice problemă de drept privat.

Cuvinte cheie: răspunderea părintească, măsurile de protecţie a copiilor, competenţa, legea aplicabilă


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0871 sec.
292087348