romanian english

Ghidul autorilor

Autorii care doresc să publice în ASJ sunt rugaţi să urmeze următoarele recomandări. Revista apare în doua numere anuale. Materialele vor fi predate în formatul indicat, cel mai târziu la data de 30 noiembrie pentru numărul 1 şi 30 iunie pentru numărul 2.

Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail: . Pentru publicare nu se percepe niciun fel de cost. 

Structura. Materialele vor cuprinde o introducere, secţiuni cu titlu bine definit, precum şi concluzii. Materialele vor fi însoţite de un rezumat în română și un abstract în limba engleză de 5-10 rânduri şi respectiv de cuvinte-cheie - Key-words (3-5). 

Secţiuni. Un material poate fi divizat în secţiuni, subsecţiuni, numerotate cu numere Arabe. Nu se folosesc funcțiile automate ale editorului Word. Exemplu: 1. Infracţiuni contra patrimoniului/ 1.1. Infracţiunea de furt/ 1.1.1. Forma de baza a infracţiunii de furt.

Format.

 1. Vă rugam să utilizaţi ca referinţe ortografice, normele impuse de Academia Română.
 2. Font Times New Roman, 12 pentru text, 10 pentru note subsol. În dreapta şi în stânga fiecărei pagini culese se lăsa spaţiu alb de 2,5 cm. 
 3. Vă rugăm să utilizați note de subsol vor fi numerotate continuu. Notele se vor termina cu punct. 
 4. Nu utilizaţi bullets, numere automate sau orice alta funcţie automată. Numerotarea se va face cu numere arabe, simple. 
 5. Nu utilizaţi tab, spații multiple, sfârşit de pagină ori secţiune, footer sau header, track changes, numere de pagini. Toate formatările se vor efectua de echipa de redacţie. Tot materialul se va culege cu litere format normal. 
 6. Citatele se culeg în "ghilimele". Textele din acte normative se culeg în italic. 
 7. Nu utilizaţi texte în MAJUSCULE, în BOLD, ori subliniate.
 8. Nu utilizaţi prescurtări pentru cuvintele uzuale: prev., disp., conv. Vor fi prescurtate titlurile de acte normative: H.G., O.U.G.. 
 9. Indicarea actelor normative se va completa cu nota de subsol precizând numărul şi anul apariţiei: M.Of. al României nr. 100, 2.05.2012; JO L 197, 26.07.2002, p. 56. 
 10. Pentru prescurtări personalizate (instituţii, documente etc.) se va indica la prima utilizare denumirea integrală şi forma prescurtată în paranteze. Exemplu: ISPA (Instrument structural de Pre-Aderare). 
 11. Pentru instituţiile care au o denumire şi abreviere consacrată, se va utiliza această abreviere. Exemplu: EEA (Autoritatea europeană pentru mediu). 
 12. Se recomandă abrevierea denumirilor actelor normative. Exemplu: O.M.A.I. (Ordinul Ministerului Afacerilor Interne), O.M.F.P (Ordinul Ministerului Finanţelor Publice), O.P.A.N.A.F. (Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală). 
 13. Vor fi prescurtate denumirile codurilor, şi anume: C.civ.; C.pr.civ.; C.pen.; C.pr.pen.. Nu se prescurtează, ci se scriu complet: Codul muncii; Codul silvic; Codul vamal etc. In perioada de tranziţie normativă, se va prescurta denumirea Codului, cu indicarea în paranteze a anului publicării: C.pen. (1968), C.pen. (2009).

Paragrafe. Fiecare paragraf va fi începe cu spaţiu, prin inserare TAB, la 1.5 cm.

Figuri, tabele, fotografii. Toate figurile, tabele ori fotografiile vor fi numerotate, cu titluri inserate dedesubt. Vă rugam să nu utilizaţi efecte cromatice, ci doar alb-negru şi tonuri de gri.

Notele de subsol - surse.

 1. Notele de subsol se numerotează continuă. 
 2. Titlul cărţilor sau a articolelor publicate în reviste de specialitate se scrie integral. Dacă titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă. 
 3. Toate publicaţiile se culeg cu titlul integral în italic, fără prescurtări. Exemplu: Caiete de drept penal, nr. 1, pp. 57-59. 
 4. Denumirile editurilor romane ori străine se scriu complet, nu prescurtat. Se va indica locul publicării. Exemplu: Editura (nu Ed.) C.H. Beck, București, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris (nu L.G.D.J.) etc.
 5. Numele autorilor se vor indica Inițiala prenumelui urmată de nume în notele de subsol. 
 6. Citări. Citările se include în text, culese intre ghilimele duble "". Citatele se vor culege în forma original. Orice omisiune va fi marcată cu puncte de suspensie între paranteze (…). Orice modificare ori comentariu asupra citatului, va fi marcat între paranteze rotunde (sic) sau (sublinierea noastră). Citările vor fi detaliate prin nota de subsol, amplasată după ghilimele de închidere a citatului.
 7. Citarea cărţilor. Volumele cu un singur autor: Exemplu: A. Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 189. Volumele cu mai mulţi autori, la care este nominalizat autorul: Exemplu: M.I. Michinici, M. Dunea, Partea generală. Titlul II. Infracţiunea, în T. Toader, M.I. Michinici, R. Răducanu, A. Crişu-Ciocântă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014, p. 63. Volumele cu mai mulţi autori, la care este nominalizat coordonatorul: Exemplu: F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. I, rev., Editura C.H. Beck, 2012, pp. 1178-1180.
 8. Citarea articolelor şi studiilor. Citarea articolelor se va face cu indicarea integrală a numelui revistei în care au fost publicate. Exemplu: M. Ursuţa, Codul Contravenţional - o necesitate?, în Dreptul, nr. 1/2014, pp. 112-118.
 9. Referințe. Articolele vor cuprinde la final bibliografia completă, organizată alfabetic. 
 10. Pentru referințe, lucrările vor respecta ghidul de lucru Crossref și anume, se va indica pentru fiecare articol/studiu/lucrare identificatorul DOI. 
 11. Citarea documentelor organizaţiilor internaţionale. Pentru alte documente utilizaţi formatul de citare impus de instituţia emitentă. Exemplu: Prima referinţă: Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului. Ulterior, Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
 12. Citarea surselor Internet. Pentru articole, cărţi ori documente oficiale accesate via Internet, referinţa va indica sursa url integral şi data accesării. Exemplu: Comisia europeană, European company - legal form, [Online] la http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_en.htm, accesat 1.04.2014.
 13. Citarea jurisprudenţei. Pentru citarea jurisprudenţei, se va indica sursa conform regulilor generale – culegere, site web etc. cu precizarea instanţei care a pronunţat-o, secţiei, hotărârii, numărului, anului, locului publicării. Exemplu: C.A. Pitești, sect. a II-a civ., cont. adm. fisc, dec. nr. 1217/2012, în Supliment Buletinul Curţilor de Apel nr. 2/2012.
 14. La finalul articolului, se vor indica alfabetic, organizate după numele autorului (nu prenume) toate lucrările citate, cu indicarea completă a citării. Pentru toate articole, se va indica DOI și intervalul de pagini din revistă. 

Originalitate. Autorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice forma de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări colaboratorii sunt rugaţi să le citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele pasajele din lucrările citate. In caz de plagiat - parţial sau integral - întreaga răspundere, atât juridica cât şi deontologică revine în exclusivitate autorului care a săvârşit plagiatul respectiv, redacţia revistei neputându-şi asuma vreo răspundere pentru încălcarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Contractul. Rezultatele evaluării în sistem peer-review vor fi comunicate autorului printr-un email, la adresa de contact indicată. Acceptarea spre publicare are semnificaţia încheierii unui contract cu titlu gratuit de cesiune exclusivă a dreptului de publicare şi reproducere a operei, conform Legii nr. 8/1996.

Open acces. Analele Ştiinţifice UAIC. Ştiinţe Juridice sunt o publicație ”open acces”, întreg conținutul fiind accesibil cu titlu gratuit, atât pentru utilizator, cât și pentru instituția sa. Utilizatorii au dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta or distribui link către textele integrale ale articolelor, sau să le folosească în orice alt scop licit, fără să solicite permisiunea editorului sau autorului.

Licență - Atribuire 4.0 Internațional (CC BY 4.0). Utilizatorul poate să copieze ori distribuie această operă în orice mediu și format; să adapteze și să construiască pe baza operei cu orice scop, chiar și comercial, cu următoarele condiții: să indice sursa, să insereze un link către sursă și să arate modificările făcute.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Referințe. Pentru referințe, lucrările vor respecta ghidul de lucru Crossref


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0791 sec.
292087348