romanian english

Anale UAIC, Tomul XVI, s. III d, 1970

NICOLAE ŢAŢOMIR — Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern - The Relation between International Law and Internal Law

1

GRIGORE GR. THEODORU — Consideraţii asupra noii reglementări a recursului extraordinar în procedura penală - Considérations sur la nouvelle réglementation du recours extra­ordinaire dans la procédure pénale

9

S. CIUREA — Aspecte ale autonomiei lărgite în activitatea organelor administra­tive în Republica Socialistă România - Aspects concernant l'autonomie élargie dans l’activité des organes administratifs de la République Socialiste de Roumanie

29

RENÉE SANILEVICI - Principiul conducerii colective şi participarea organizaţiilor socia­liste de stat la raporturile juridice civile

43

MARIA ZOLYNEAK — Cu privire la natura juridică a concursului de infracţiuni - Sur la nature juridique du concours d’infractions

55

OCTAVIAN LOGHIN — Discernămîntul, condiţie a răspunderii penale a mino­rilor în vârstă de la 14 la 16 ani -- Le discernement — condition de la responsabilité des mineurs âgés de 14 à 16 ans

69

MARIA DVORACEK — Aspecte teoretice privind noţiunile de proprietate şi drept de proprietate - Quelques aspects théoriques concernant les notions de propriété et de droit de propriété.

81

ELENA PIPERNEA — Teoriile lui Platon şi concepţia aristoteliană despre suveranitate - Les théories de Platon et la conception d'Aristotel sur la souveraineté

95

GENOVEVA VRABIE — Natura normelor elaborate de organizaţiile obşteşti - La nature des normes élaborées par les organisations sociale

103

113

AUREL CIOPRAGA — Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice - Considérations concernant l'objet et la place de la criminalistique parmi les sciences juridiques

115

P. ANDREI — Concursul, condiţie de validitate a contractului de muncă, încheiat cu unele categorii de cadre din învătămînt - Le concours, condition de validité du contrat de travail de cer­taines catégories de cadres de l'enseignement

123

CĂLĂTORII DE STUDII

137

RECENZII

139


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0845 sec.
292087348