romanian english

Mirela-Carmen Dobrilă: Aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind respectarea GDPR la încheierea şi executarea unui contract

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-6

Rezumat: Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un drept fundamental care trebuie protejat la nivel european şi la nivel global, iar Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD/GDPR), a reformat cadrul destinat să asigure protecţia datelor cu caracter personal, asigurând repere clare şi certitudine cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor în condiţii de siguranţă. În articol sunt analizate condiţiile care trebuie respectate, conform RGPD/ GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când temeiul legal al prelucrării este articolul 6 alin. (1) litera b din RGPD/ GDPR, adică atunci când prelucrarea datelelor cu caracter personal este necesară pentru a executa un contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, cu unele corelaţii şi cu alte temeiuri legale pentru prelucrare; în articol sunt indicate şi unele repere din jurisprudenţa europeană relevantă în acest sens.

Cuvinte-cheie: date cu caracter personal; respectarea RGPD/GDPR; Regulamentul (UE) 2016/679; încheierea sau executarea unui contract; temei legal pentru prelucrarea datelor

***Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 22 aprilie 2021 – Facebook Inc. şi alţii/Bundeskartellamt (Cauza C-252/21)

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

Comitetul European pentru Protecţia Datelor, Orientările 2/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în contextul furnizării de servicii online persoanelor vizate, versiunea 2.0, 8 octombrie 2019

Comitetul European pentru Protecţia Datelor, Recomandările nr. 02/2021 privind temeiul juridic pentru stocarea datelor referitoare la cărţile de credit în scopul unic de a facilita alte tranzacţii online, adoptate la 19 mai 2021

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Direcţia de Cercetare şi Documentare, Fişă tematică- Protecţia datelor cu caracter personal, iulie 2020

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Hotărârea din 1 octombrie 2015, Weltimmo s.r.o. împotriva Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Hotărârea din 19 octombrie 2016 Patrick Breyer împotriva Bundesrepublik Deutschland. (C-582/14)

Dobrilă M.-C., RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui contract. Unele particularităţi privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile crizei COVID-19, Volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – „Starea excepţională şi alerta ordinii de drept. Implicaţii juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, 2021, pp. 77-86

Dobrilă, M.-C., Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXVII, Supliment, Ştiinţe Juridice, 2021, pp. 211-225, DOI: https://doi.org/10.47743/jss-2021-67-3-15

European Data Protection Board (Comitetul european pentru protecţia datelor), Orientările 05/2020 privind consimţământul în temeiul Regulamentului 2016/679, 4 mai 2020

Grupul de lucru „Articolul 29”, Avizul 06/2014 privind noţiunea de interese legitime ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 95/46/CE (WP 217)

Ungureanu, C.T., Protecţia datelor cu caracter personal în contractele internaţionale, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe juridice, nr. 2/2017

Uniunea Naţională a Barourilor din România, Ghid de bune practici privind principalele obligaţii ale avocaţilor conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), 4 aprilie 2018Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0778 sec.
292087348