romanian english

Lucia Rusu: Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-19

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare a probelor, iar pe de altă parte, se protejează drepturile și libertățile cetățenilor, atrași în orbita procesului judiciar penal. În privința noțiunii de „legalitate” în literatura de specialitate nu se expune o opțiune unică. Fără a ne concentra atenția într-un mod special asupra analizei diferitelor puncte de vedere, vom menționa că poziția noastră cu referire la acest subiect este conformă cu perceperea legalității - ca o respectare și îndeplinire strictă, fermă și consecventă a normelor de drept. În situația de încadrare în limitele legii, actele juridice normează un regim necesar și determinat de activitate sau de abținere de la ea din partea organelor, organizațiilor, întreprinderilor, instituțiilor, cetățenilor și a persoanelor cu funcție de răspundere.

Cuvinte-cheie: legalitate, principiu, forma procesului penal, proces penal contradictorial, apărare, acuzare, funcție procesual-penală, învinuire, învinuit, inculpat, urmărire penală, judecată, căi de atac, sentință

Referințe 

Bîrsan C., Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi și libertăți, Editura ALL BECK, București, 2005.

Dolea I., Codul de procedură penală al Republicii Moldova. (Comentariu aplicativ), ed. a 2-a, Editura Cartea Juridică, Chișinău, 2020.

Dolea I., Doman D., Sedlețchi Iu., Vizdoagă T., Drept procesual penal, Editura Cartier Juridic, Chișinău, 2005.

Mateuț Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura C. H. BECK, București, 2007.

Morar D. M. (coord.), Codul de procedură penală în jurisprudența Curții Constituționale. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, București, 2021.

Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. a III-a, rev. și adăug., Editura Universul Juridic, București, 2020.

Ștefănescu B., Garanțiile juridice ale respectării legii procesual-penale în activitatea de judecată, Editura Hamangiu, București, 2007.

Theodoru Gr., Tratat de drept procesual penal, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2013.

Udroiu M. (coord.)., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Vol. 1, Editura C. H. BECK, București, 2015.

Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, București, 1993.

Гриненко А. В., Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный, Издательство ЭКСМО, Москва, 2006.

Кобликов А. С. (ред.)., Учебник уголовного процесса, Издательство СПАРК. Москва, 1995.

Лупинская П. А. (ред.)., Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 3-е изд., Издaтельство ЮРИСТЪ, Москва, 2001.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0893 sec.
292087348