romanian english

Ramona Daniela Stângaciu: Ipostaze ale principiului legalității în materia cauzelor de încetare ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-10

Rezumat: Principiul legalității este unul multifațetat, fizionomia acestuia adaptându-se, în funcție de ramura de drept la care ne raportăm. În materia dreptului civil, doctrina pledează pentru reținerea unui principiu al legalității cauzelor de încetare a contractului. Urmărim ca, prin prezentul studiu, să translăm și să aplicăm acest principiu în materia cauzelor de încetare a contractului de licență, având ca obiect derivat o invenție breve­tată. Mai exact, intenționăm să determinăm dacă există un temei legal în baza căruia contractul de licență să înceteze odată cu expirarea brevetului de invenție. În cadrul primei secțiuni vom discuta consecințele expirării brevetului. Cea de-a doua secțiune va fi dedicată unei analize a urmărilor pe care un astfel de eveniment le are asupra legăturii contractuale. Vom conchide, în lumina principiului anterior indicat, că ar putea exista temei pentru ca un contract de licență să înceteze la momentul expirării brevetului.

Cuvinte-cheie: expirarea brevetului, contract de licență, principiul legalității, încetarea contractului de licență

Referințe

Azéma J., Galloux J.-C., Droit de la propriété industrielle, Ed. a 8-a, Dalloz, Paris, 2017

Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. 2, Editura C.H. Beck, București, 2014

Balan M.N., Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european, Editura Hamangiu, București, 2015

Basire Y., JurisClasseur Brevets, Fascicule 4740: Licence de brevet – Fromation du contrat. Conclusion du contrat, LexisNexis, ultima actualizare 26 februarie 2018

Boroi G., Anghelescu C., Curs de drept civil. Partea generală, Ed. a 2-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2012

Bosco D., La sanction des conditions de formation du contrat, în Batteur A., Droit civil. Des obligations, Les Annales du Droit 2017, Dalloz, Paris, 2016

Burst J.-J., Basire Y., JurisClasseur Brevets, Fascicule 4741: Licence de Brevets, LexisNexis, ultima actualizare 2 martie 2020

Craiovan I., Tratat de teoria generală a dreptului, Ed.a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2009

Deak F., Mihai L., Popescu R., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Volumul II Locațiunea. Închirierea locuinței. Arendarea. Mandatul, Editura Universul Juridic, București, 2021

Diaconescu Ș., Cauza actului civil, între tradiție și (in?)utilitate, în Popescu D.A. (ed.), In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, Editura Hamangiu, București, 2018

Diaconiță V., Executarea silită în natură a obligațiilor contractuale în sistemul Codului civil român, Editura Universul Juridic, București, 2017

Dincă R., Contracte civile speciale în noul Cod civil. Note de curs, Editura Universul Juridic, București, 2013

Dincă R., Protecția secretului comercial în dreptul privat, Editura Universul Juridic, București, 2009

Dincă R., Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2007

N.R. Dominte, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Solomon, București, 2021

Ilie G.-A., Riscurile în contracte de la vechiul la noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2012

Jafferali R., Le droit commun des contrats, Bruylant, Bruxelles, 2016

Macovei I., Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

Macovei I., Tratat de drept al proprietății intelectuale, Editura C.H. Beck, București, 2010

Mărculescu-Michinici M.I., Dunea M., Drept penal. Partea generală, Curs teoretic în domeniul licenței (I), Editura Hamangiu, București, 2017

Passa J., Droit de la propriété industrielle, Tome 2, L.G.D.J., Paris, 2013

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2015

Predescu I., Safta M., Principiul securității juridice, fundament al statului de drept. Repere jurisprudențiale, Buletinul Curții Constituționale, Semestrul I, 2009. [Online] la https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/predescu.pdf

Speriusi-Vlad A., Teoria impreviziunii în domeniul invențiilor, Dreptul, Nr. 3/2020

Speriuși-Vlad A., Obiectul tranzacțiilor din domeniul proprietății intelectuale: Creațiile intelectuale sau drepturile asupra acestora?, în Bercea L. (editor), Contractele nenumite în afaceri, Editura Universul Juridic, București, 2017

Stoica V., Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român, Revista Română de Drept Privat, Nr. 3/2017

Stoica V., Înțelesul noțiunilor de rezoluțiune și reziliere în Codul civil român, Revista Română de Drept Privat, Nr. 4/2013

Streteanu F., Nițu D., Drept penal. Partea generală, Vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2014

Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénedé F., Droit civil. Les obligations, Editura Dalloz, Paris, 2019

Ungureanu C.T., Toader I.-A., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. a 4-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2019

Vasilescu P., Drept civil. Obligații, Ed. a 2-a revizuită, Editura Hamangiu, București, 2017


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0907 sec.
292087348