romanian english

Nicolae Horia Țiț: O posibilă problemă de legalitate a procedurii de executare silită ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-8

Rezumat: Una dintre garanțiile principiului legalității în etapa de executare silită a procesului civil este cea referitoare la efectuarea actelor de executare de către executorul judecătoresc competent. Legea prevede anumite situații de prorogare a competenței executorului. Articolul analizează posibilele interpretări ale dispozițiilor legale incidente în materie (în special art. 652 alin. (2) C. pr. civ.) și consecințele practice ale acestora. Astfel, este analizată aplicabilitatea regulilor referitoare la prorogarea de competență a executorului judecătoresc în materia popririi. De asemenea, este tratată problema prorogării de competență a executorului în situația pluralității de debitori.

Cuvinte-cheie: executare silită, executor, competență, prorogare, legalitate

Referințe 

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, Ediția a 5-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2020

Bozeșan V., Ipoteze practice privind raportul dintre disponibilitatea părților și rolul activ al executorului judecătoresc, în Oprina E., Bozeșan V., Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Volumul 1, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 28-34

Briciu Tr. C., Comentariu sub art. 782 C. pr. civ., în Ciobanu V. M., Nicolae M., Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. II – art. 527 – 1134, Editura Universul Juridic, București, 2016

Ciobanu V. M., Nicolae M. (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. II – art. 527 – 1134, Editura Universul Juridic, București, 2016

Deleanu I., Tratat de procedură civilă. Volumul I, Ediția revăzută, completată și actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2013

Dumitrache B., Verificarea, în faza încuviințării executării silite, a necompetenței teritoriale a executorului judecătoresc, în Oprina E., Bozeșan V., Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Volumul 1, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 206-215

Durac Gh., Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2020

Frențiu G. C., Competența executorului judecătoresc în cazul urmăririi silite a unor debitori obligați solidar, în Oprina E., Bozeșan V., Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Volumul 1, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 135-144

Hilsenrad A., Zilberștein S., Tratat teoretic și practic de procedură a executării silite, Editura Academiei, București, 1966

Lazăr G.-A., Penteleev V., Executarea silită în temeiul contractelor de credit. Practică judiciară comentată, Editura Universul Juridic, București, 2021

Leș I. (coordonator), Drept procesual civil. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2021

Lungănașu C., Competența instanței de executare și a executorului judecătoresc în procedura execuțională – câteva probleme, în Revista Română de Executare Silită, Nr. 1/2020, pp. 63-73

Mircioiu Ș., Dragoste I. M., Stabilirea competenței instanței de executare în cazul pluralității de debitori cu domicilii sau sedii diferite, în Revista Română de Executare Silită, nr. 1/2020, pp. 74-92

Oprina E., Bozeșan V., Analiza ultimelor modificări aduse în materia procedurii civile și a executării silite, în special, prin Legea nr. 17/2017, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/500604/analiza-ultimelor-modificari-aduse-materia-procedurii-civile-si-executarii-silite-special-prin-legea-nr-172017.html#_ftn18

Oprina E., Bozeșan V., Ipoteze practice privind competența executorului judecătoresc, în E. Oprina, 16. V. Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Volumul 2, Editura Universul Juridic, București, 2017, pp. 202-217.

Oprina E., Gârbuleț I., Tratat teoretic și practic de executare silită, Volumul I. Teoria generală și procedurile execuționale, Editura Universul Juridic, București, 2013

Țiț N.-H., Aspecte practice privind determinarea competenței instanței de executare, în Revista de Științe Juridice, nr. 1/2019, pp. 27-40

Țiț N.-H., Considerații cu privire la executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face intuitu personae, în M. Nicolae, R. Rizoiu, I.L. Toma-Dauceanu, In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, Editura Universul Juridic, București, 2018, pp. 334-358

Țiț N.-H., Executarea silită. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016

Țiț N.-H., Încuviințarea executării silite, Editura Universul Juridic, București, 2018

Țiț N.-H., Rolul activ al judecătorului în identificarea și calificarea actelor și faptelor deduse judecății. Câteva considerații, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2021

Zilberstein S., Ciobanu V. M., Tratat de executare silită, Editura Lumina Lex, București, 2001


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0766 sec.
292087348