romanian english

Cosmin Dariescu: Extinderea pragului valoric al procedurii românești a cererilor ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-5

Rezumat: Procedura românească a cererilor cu valoare redusă a fost introdusă prin Legea nr. 134/2010, Codul de procedură civilă, sub influența reglementărilor Uniunii Europene. Potrivit art. 1026 (nemodificat din 2010), pragul valoric până la care se poate folosi această procedură a fost stabilit la 10 000 de lei, la data sesizării (adică 2.375,35 euro, la cursul mediu anual de schimb al euro în 2010). În aceeași epocă, Regulamentul (UE) nr .861/2007 fixa pragul valoric al procedurii europene a cererilor cu valoare redusă la 2000 de euro. În prezent, prin Regulamentul (UE) 2015/2421, domeniul procedurii menționate a fost extins până la suma de 5000 de euro. Considerând intenția legiuitorului român de a acorda acestei proceduri un domeniu de aplicare internă mai larg decât cel conturat de dreptul U.E., rata inflației în România și necesitatea armonizării procedurii interne cu cea din litigiile transfrontaliere, deducem necesitatea actualizării pragului valoric până la echivalentul în lei a sumei de 5000 de euro sau chiar mai mult.

Cuvinte-cheie: cereri cu valoare redusă, plafon valoric, România, Cod procedură civilă, competență jurisdicțională

Referințe 

Agerpress, Inflația în zona euro a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani (1.10.2021) [Online]

Arhiva Curs BNR.Curs valutar (exprimat în Ron) comunicat în data de 15 iulie 2010 [Online]

Buglea, C.P., Dreptul internațional privat: din perspectiva reglementărilor europene aplicabile în domeniu și a Codului civil român, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2021

Circa, A., Capitolul IV. Eficacitatea hotărârilor străine în I. Leș, C. Jugastru, (coordonatori), T. Bodoașcă, A. Circa, E. Hurubă, V. Lozneanu, A. Tabacu, Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020

Comisia Europeană, Culegere de legislație a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială. Supliment la ediția din 2017. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2018

Consiliul Superior al Magistraturii, Raport privind starea justiției. 2020 [Online]

Deloitte, Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of the European Small Claims Regulation (European Commission 2013), [Online]

Dinu, C. C., Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2013

Expunere de motive proiect Lege privind Codul de procedură civilă, forma transmisă Parlamentului [Online]

Institutul Național de Statistică, Indicele prețurilor de consum-Anual, [Online]

Leș, I., Reglementări naționale și comunitare privitoare la soluționarea cererilor cu valoare redusă în Revista română de drept privat, nr. 1/2009

Leș, I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, București, 2013

Leș, I. (coordonator), Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Editura Universul Juridic, București, 2015

Leș, I., Jugastru, C. (coordonatori), Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Ediția a II-a, revăzută și adăugită,Editura Universul Juridic, București, 2020

Mańko, R., European Small Claims Procedure. Legal analysis of the Commission’s proposal to remedy weaknesses in the current system (EuropeanParliamentary Research Service-November 2014), [Online]

Păncescu, Fl. G., Drept procesual civil internațional, Editura Hamangiu, București, 2014

Popovici, S., Executarea silită transfrontalieră: instrument de consolidare a creditului, Editura C. H. Beck, București, 2015

Popovici, S., Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2019

Raport statistic. Cursul de schimb al pieței valutare-Serii anuale, [Online]

Rebeca, I., Drept internațional privat european, Editura Hamangiu, București, 2019

Stănescu, Ș. Al., Procesul civil internațional, Editura Hamangiu, București, 2017

Tabacu, A., Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă și mijloacele procedurale de asigurare a celerității în procesul civil potrivit proiectului Noului cod de procedură civilă în Revista română de drept privat, nr. 4/2009

Termenul zilei. Indicele prețurilor de consum, [Online]

Țiț, N. H., Evoluția reglementărilor referitoare la competența instanțelor judecătorești în materie procesual-civilă prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție în Studii și Cercetări Juridice, Anul 9(65) Nr. 4, Octombrie-Decembrie 2020.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.1005 sec.
292087348