romanian english

Aliona Corcenco: Procedura prealabilă în contenciosul administrativ: reflecţii de ordin teoretico-practic cu referire la Republica Moldova

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-9

Rezumat: Orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorităţi publice poate înainta o acţiune în contencios administrativ. Regula generală în litigiile de contencios administrativ este că, pentru a putea înainta acţiunea în instanţa de judecată, persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorităţi publice (reclamantul) trebuie să prezinte dovada îndeplinirii cerinţelor legii şi a respectării procedurii prealabile, adică adresării mai întâi autorităţii emitente sau ierarhic superioare şi, în rezultatul refuzului acesteia, respectiv, după menţinerea actului administrativ, se poate adresa nemijlocit instanţei de judecată. Nerespectarea acestei reguli are ca consecinţă declararea acţiunii inadmisibile.

Cuvinte-cheie: contencios administrativ, act administrativ, autoritate publică, cerere prealabilă, procedură prealabilă

Referinţe

Balan E., Drept administrativ şi procedură administrativă, Editura Universitară, Bucureşti, 2002.

Cosmin D.D., Procedura contenciosului administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

Iorgovan A., Vişan L., Ciobanu A. S. et al., Legea Contenciosului Administrativ. Comentariu şi jurisprudenţa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Mocanu V., Enciu L., Contenciosul administrativ: Note de curs. Editura Universităţii de Studii Europene, Chişinău, 2014.

Morand-Deviller J., Cours de droit administratif, 9-eme ed., Editura Montchestien, Paris 2005.

Mrejeru, Th., Contenciosul administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

Negru B., Osmochescu N., Smochină A. et al., Constituţia Republicii Moldova. Comentariu, Editura ARC, Chişinău, 2009.

Orlov M., Curs de contencios administrativ, Editura Elena-VI, Chişinau, 2009.

Prisacaru V.I., Tratat de drept administrativ român. Partea general, Editura Lumina Lex, Bucureşti,1993.

Rarincescu C. G., Contenciosul administrativ român. Bucureşti: Editura Universală, Alcalai & Co, 1937.

Rivero J., Waline J., Droit administratif, 21-eme ed., Editions Dalloz, Paris, 2006.

Vedinaş V., Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2002.

Vedinaş V., Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999.

Zubco V., Pascari, A., Creţu, Gh., Contenciosul administrative, Editura Cartier, Chişinău, 2004.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0803 sec.
292087348