romanian english

Carmen-Tamara Ungureanu: Inaccuracies in the Official Translations of European Legislation Texts

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-12

Abstract: European Union law is enforced in Romania as a matter of priority, regardless of the quality or status of the parties. The official translations of European legislative acts into Romanian have a direct impact in one way or another on all those involved in activities that require knowledge and application of law. In this context, several translation approaches will be pointed out, which could lead to difficulties in applying European rules: the first concerns the term trader in the consumer protection area, the second refers to the addition in the target language of a non-existent word in the original text, which has the effect of narrowing the scope of European rules, the third concerns the inconsistency in the translation of the same term throughout European regulations and the fourth refers to the term transaction and its meaning.

Keywords: official translation, trader, product liability, legal separation, transaction

Referinţe

Agafiţei A. M., Activitatea de traducere în cadrul Comisiei Europene. Cazul Departamentului de limbă română din cadrul Direcţiei Generale Traduceri a Comisiei Europene (DGT), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Alexandresco D., Dreptul civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, Tomul II, Ediţia a II-a, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1907

Angheni S., Dreptul comercial – între dualism şi monism, în Noul Cod civil. Comentarii, coordonator M. Uliescu, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Beligrădeanu Ş., Răspunderea reparatorie a organizatorilor şi a angajaţilor participanţi la o grevă nelegală, precum şi natura juridică a unei atare răspunderi în condiţiile aplicării Legii dialogului social nr. 62/2011, în Dreptul, nr. 1/2012

Beligrădeanu Ş., Consideraţii în legătură cu efectele caracterului „monist” al Codului civil român actual asupra fiinţării, în continuare, a unui „drept comercial” în România, în Dreptul, nr. 9/2011

Beligrădeanu Ş., Suntem în prezenţa unei contradicţii între concepţia monistă a noului Cod civil, pe de o parte, şi prevederile art. 2557 alin. (2) din acelaşi cod, coroborate cu existenţa disciplinei juridice a dreptului comerţului internaţional, pe de altă parte?, în Dreptul, nr. 11/2013

Bulgaru A. M., Traducerea textelor juridice ale Uniunii. Cazul Departamentului de limba română din cadrul Direcţiei Generale Traduceri a Comisiei Europene (DGT), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Calster G. van, European Private International Law, Second Edition, Hart Publishing, Oxford, 2016

Cărpenaru Şt. D., Dreptul comercial – între continuitate şi contestare, în Dreptul, nr. 10/2012

Chelaru I., Gheorghiu Gh., Drept internaţional privat, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007

Dragomir I., Dragomir G. A., Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Jurisprudentia, nr. 1/2006

Feneşan R., Activitatea de jurist-lingvist în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Filipescu I. P., Drept internaţional privat, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1997

Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, vol. I, colecţia Restitutio, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

Jakotă M. V., Drept internaţional privat, vol. II, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 1997

Nicolae M., Codex iuris civilis, tomul I, Noul Cod civil, Ediţie critică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Stone P., EU Private International Law, ediţia a II-a, Ed. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010

Târşia A. C., Relaţia între profesie, profesionist, funcţia publică şi conflictul de interese, în Pandectele române, nr. 5/2013

Trif R. M., Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

Ungureanu C. T., Comentarii şi doctrină (la art. 2), în lucrarea colectivă Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Ungureanu C. T., Toader A. I., Drept civil. Partea Generală. Persoanele, Ediţia a 4-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Urda O. A., Primatul dreptului comunitar, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LVI, Ştiinţe Juridice, 2010, pp. 165-181

Zup I.-E., Câteva consideraţii despre impactul traducerii textelor juridice europene asupra limbajului juridic şi legislaţiei româneşti, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

 Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0943 sec.
292087348