romanian english

Carmen-Tamara Ungureanu: Inadvertenţe în traducerile oficiale ale textelor legislaţiei europene

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-12

Rezumat: Dreptul Uniunii Europene se aplică în România în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părţilor. Traducerile oficiale în limba română ale actelor normative europene au un impact direct asupra tuturor celor implicaţi, într-un fel sau altul, în activităţi care presupun cunoaşterea şi aplicarea legii. În acest context, vor fi semnalate câteva abordări de traducere ce ar putea conduce la dificultăţi în aplicarea normelor europene în practică: prima priveşte noţiunea de comerciant în materia protecţiei consumatorului, a doua se referă la adăugarea în traducerea în limba ţintă a unui cuvânt inexistent în textul originar, care are ca efect restrângerea domeniului de aplicare a normelor europene, a treia priveşte inconsecvenţa traducerii aceluiaşi termen în cadrul unor regulamente europene conexe şi a patra se referă la termenul de tranzacţie şi la semnificaţia acestuia.

Cuvinte cheie: traducere oficială, comerciant, răspunderea pentru produse, separaţia de corp, tranzacţia

Referinţe

Agafiţei A. M., Activitatea de traducere în cadrul Comisiei Europene. Cazul Departamentului de limbă română din cadrul Direcţiei Generale Traduceri a Comisiei Europene (DGT), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Alexandresco D., Dreptul civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, Tomul II, Ediţia a II-a, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1907

Angheni S., Dreptul comercial – între dualism şi monism, în Noul Cod civil. Comentarii, coordonator M. Uliescu, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

Beligrădeanu Ş., Răspunderea reparatorie a organizatorilor şi a angajaţilor participanţi la o grevă nelegală, precum şi natura juridică a unei atare răspunderi în condiţiile aplicării Legii dialogului social nr. 62/2011, în Dreptul, nr. 1/2012

Beligrădeanu Ş., Consideraţii în legătură cu efectele caracterului „monist” al Codului civil român actual asupra fiinţării, în continuare, a unui „drept comercial” în România, în Dreptul, nr. 9/2011

Beligrădeanu Ş., Suntem în prezenţa unei contradicţii între concepţia monistă a noului Cod civil, pe de o parte, şi prevederile art. 2557 alin. (2) din acelaşi cod, coroborate cu existenţa disciplinei juridice a dreptului comerţului internaţional, pe de altă parte?, în Dreptul, nr. 11/2013

Bulgaru A. M., Traducerea textelor juridice ale Uniunii. Cazul Departamentului de limba română din cadrul Direcţiei Generale Traduceri a Comisiei Europene (DGT), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Calster G. van, European Private International Law, Second Edition, Hart Publishing, Oxford, 2016

Cărpenaru Şt. D., Dreptul comercial – între continuitate şi contestare, în Dreptul, nr. 10/2012

Chelaru I., Gheorghiu Gh., Drept internaţional privat, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007

Dragomir I., Dragomir G. A., Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Jurisprudentia, nr. 1/2006

Feneşan R., Activitatea de jurist-lingvist în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

Filipescu I. P., Drept internaţional privat, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1997

Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, vol. I, colecţia Restitutio, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

Jakotă M. V., Drept internaţional privat, vol. II, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 1997

Nicolae M., Codex iuris civilis, tomul I, Noul Cod civil, Ediţie critică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Stone P., EU Private International Law, ediţia a II-a, Ed. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010

Târşia A. C., Relaţia între profesie, profesionist, funcţia publică şi conflictul de interese, în Pandectele române, nr. 5/2013

Trif R. M., Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

Ungureanu C. T., Comentarii şi doctrină (la art. 2), în lucrarea colectivă Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Ungureanu C. T., Toader A. I., Drept civil. Partea Generală. Persoanele, Ediţia a 4-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018

Urda O. A., Primatul dreptului comunitar, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LVI, Ştiinţe Juridice, 2010, pp. 165-181

Zup I.-E., Câteva consideraţii despre impactul traducerii textelor juridice europene asupra limbajului juridic şi legislaţiei româneşti, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, tomul LXIII, 2017, Supliment

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0952 sec.
292087348