romanian english

Anale UAIC, Tomul IX, s. III, 1963

N. ȚAȚOMIR, I. BENDITER, A. LOGHIN. C. ZOTTA - Crearea și dezvoltarea statului democrat-popular, instrumentul principal al construirii și desăvîrșirii socialismului în Republica Populară Romînă

1-12

M. SĂRMAȘANU - Critica iraționalismului în presa progresistă (1934-1936)

13-28

I. NATANSOHN și I. CL. CIAGLIC - Cu privire la structura conștiinței sociale în condițiile construirii socialismului și comunismului

29-38

V. PAVELCU - Examenul critic al noțiunii de "complex al frustrației"

39- 46

A. COSMOVICI - Interes și perspective în învățământ

47-56

ȘT. BÎRSANESCU și N. C. ENESCU - Oxenstiern și mișcarea pedagogică din Moldova în cea de a doua jumătate a sec. al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea

57- 68

S. GĂINA - Cu privire la principiile învățământului

69- 75

M. TODOSIA, V. NECULCE, GH. CILIBIU - Unele aspecte ale situației economice a muncitorimii ieșene în timpul crizei economice din 1929-1933

77- 90

N. ȚAȚOMIR - Elemente noi în termenii definiției și în domeniul criteriilor de clasificare a tratatului internațional

91- 100

S. CIUREA – Contribuția evidenței contabile la păstrarea, aplicarea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat în R. P. R

101- 112

I. BENDITER – Perfecționarea activității organelor reprezentative ale puterii de stat pe linia dezvoltării și adîncirii continue a democrației socialiste în Republica Populară Romînă

113-122

M. DVORACEK - Aplicarea învățăturii marxist-leniniste cu privire la principiul centralismului democratic în conducerea economiei noastre naționale

123-132

V. NEGRU – Contribuția practicii judiciare în dezvoltarea unor principii ale dreptului civil socialist

133-142

R. SANILEVICI – Unele probleme ale întinderii răspunderii contractuale a organizațiilor socialiste

143-149

D. RADU - Unele aspecte privind raporturile juridice procesual civile

151-160

V. NICOLCIOIU - Unele considerațiuni asupra raportului de cauzalitate, ca element al răspunderii juridice civile

161-172

T. RĂUSCHI - Răspunderea materială a colectivităților.

173-179

B. BRAUNSTEIN – Considerații asupra unor probleme privind lupta împotriva infracțiunilor.

181-190

GR. GR. THEODORU - Cu privire la natura și trăsăturile recursului în supraveghere în dreptul procesual al RPR

191-200

M. ZOLYNEAK – În legătură cu concursul real de infracțiuni

201-208


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0857 sec.
292087348