romanian english

Mirela-Carmen Dobrilă: Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare ...

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-15

Rezumat: Conform articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc, date care trebuie prelucrate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege (dreptul fundamental privind protecţia persoanelor fizice în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal). Regulamentul General privind Protecţia Datelor – RGPD [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016] stabileşte care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o prelucrare a datelor cu caracter personal să fie legală. În acest articol sunt analizate aspecte privind conţinutul noţiunii de date cu caracter personal considerate ca necesare pentru încheierea sau executarea unui contract.

Cuvinte cheie: GDPR/RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal, temei legal – contractul, Regulamentul (UE) 2016/679

Referinţe

Antoniu Baias F., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I., Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediţia 2, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/ANSPDCP, Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor, [Online] la https://www.dataprotection.ro/ servlet/ViewDocument?id=1425, accesat la 15.08.2021

***Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, JO C 326, 26.10.2012

Comisia Europeană, RGPD: noi oportunităţi, noi obligaţii. Ce trebuie să ştie orice firmă despre Regulamentul general al UE privind protecţia datelor. Justiţie şi Consumatori, [Online] la https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/data-protection-factsheet-sme-obligations_ro.pdf, accesat la 10.09.2021

Comitetul European pentru Protecţia Datelor, Orientările 2/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în contextul furnizării de servicii online persoanelor vizate, versiunea 2.0, 8 octombrie 2019,

[Online] la https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_ guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_ro.pdf, accesat la 28.09.2021

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, JO L 281, 23.11.1995

Dobrilă M. C., RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui contract. Unele particularităţi privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile crizei COVID-19, Volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – „Starea excepţională şi alerta ordinii de drept. Implicaţii juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, 2021

European Data Protection Board (Comitetul european pentru protecţia datelor/CEPD), Orientările 05/2020 privind consimţământul în temeiul Regulamentului 2016/679, 4 mai 2020, [Online] la https://edpb.europa.eu/sites/default/ files/files/file1/edpb_ guidelines_202005_consent_ro.pdf, accesat la 21.08.2021

Grupul de Lucru Pentru Protecţia Datelor – Articolul 29 (GL29), Avizul 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal, 20 iunie 2007, [Online] la https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288, accesat la 10.09.2021

Grupul de Lucru Pentru Protecţia Datelor – Articolul 29 (GL29), Avizul 06/2014 privind noţiunea de interese legitime ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 95/46/CE (WP 217), [Online] la https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_ro.pdf, accesat la 20.08.2021

Grupul de Lucru Pentru Protecţia Datelor – Articolul 29 (GL29), Ghid privind Responsabilul cu protecţia datelor (DPO), 13 decembrie 2016, revizuit şi adoptat în data de 5 aprilie 2017,

[Online] la https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1384, accesat la 25.08.2021

Legea nr. 102 din data de 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată în M. Of. nr. 947 din data de 9 noiembrie 2018

Legea nr. 287/2009, republicată, M. Of. 505 din 15 iulie 2011

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), JO L 119, 4.5.2016

Sava R., Regulamentul GDPR. Ce sunt datele cu caracter personal?, [Online] la https://legalup.ro/datele-cu-caracter-personal/, accesat la 20.08.2021

***Sinteză privind Regulamentul (UE) 2016/679 – protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, [Online] la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=legissum: 310401_ 2, accesat la 28.08.2021

Ungureanu T. C., Protecţia datelor cu caracter personal în contractele internaţionale, în Analele Ştiinţifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Seria Științe Juridice, nr. 2/2017, pp. 135-154, [Online] la http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2017/volii/10.ungureanu_protectia_datelor.pdf, accesat la 20.08.2021

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0737 sec.
292087348