romanian english

Consecinţe ale principiul nereturnării refugiaţilor în dreptul internaţional

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-15

Rezumat: Principiul nereturnării refugiaţilor spre ţara pe care au părăsit‑o şi unde nu pot sau nu doresc să revină din cauza unor ameninţări grave, este expres consacrat de Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi a devenit o normă ius cogens a dreptului internaţional public. Întrebarea care apare frecvent este dacă acest principiu este pus în aplicare în mod real de state sau dimpotrivă, este încălcat. Practica recentă a statelor confruntate cu un număr mare de persoane care solicită acordarea statutului de refugiat sau azilant urmare a evenimentelor din Siria, în mod particular, relevă încăl­carea sau ignorarea frecventă a acestui principiu. Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o analiză a conţinutului principiului nereturnării, conform dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva din 1951 şi a altor acte internaţionale cu care se completează, precum şi corelaţia cu noţiunea de jurisdicţie a statului căruia îi revine această obligaţie. O atenţie sporită va fi acordată identificării cazurilor de abatere de la acest principiu care ar putea justifica atragerea răspunderii internaţionale. O astfel de situaţie este cea în care statul riveran refuză accesul în apele sale teritoriale persoanelor care caută azil sau refugiu, contrar dispoziţiilor generale ale dreptului mării şi ale Pactului interna­ţional cu privire la drepturile civile şi politice.

Cuvinte-cheie: ius cogens; obligaţii internaţionale; jurisdicţie; răspundere interna­ţională a statului

Referinţe

Allain, J., The jus cogens Nature of non‐refoulement, International Journal of Refugee Law, Volume 13, Issue 4, October 2001, pp. 533–558, https://doi.org/10.1093/ijrl/13.4.533

Balogh C., International refugee law and the European Union's Refugee Protection Protocol: A study on the ius cogens norm of non‑refoulement, IPE Working Papers 49/2015, Berlin School of Economics and Law, Institute for International Political Economy (IPE)

CEDO, Hotărârea din 1989 pronunţată în cauza Soering c. Regatului Unit, disponibilă în baza de date hudoc.echr.coe.int

Chetail, V., Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach to International Humanitarian Law, Refugee Law, And International Human Rights Law, în A. Clapham, P. Gaeta (eds.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014 DOI: 10.1093/law/9780199559695.003.002828

Combacau, J., Sur, S., Droit international public, 7e éd., LGDJ – Montchrestien, Paris, 2006

Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor, adoptată la Geneva, la 28 iulie 1951, intrată în 

vigoare la 22 aprilie 1954. România a aderat la această Convenţie prin Legea nr. 46 din 4 iulie 1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 17 iulie 1991

Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 10 decembrie 1982

Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare (SAR `79)

Costello, C., Foster, M., Non‑refoulement as Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test, în M. Heijer, H. van der Wilt H. (eds), Netherlands Yearbook of International Law 2015 vol. 46, T.M.C. Asser Press, The Hague, https://doi.org/10.1007/ 978‑94‑6265‑114‑2_10

Crăciunean‑Tatu, L.‑M., Drept internaţional umanitar, Ei. a 2‑a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019

Criddle, E. J., Fox‑Decent, E., The Authority of International Refugee Law, William & Mary Law Review, Vol. 62, 2021,http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3733019 

Droege, C., Transfers of detainees: legal framework, non‑refoulement and contemporary challenges, International Review of the Red Cross, Volume 90 Number 871 September 2008, http://doi.org/10.1017/S1560775508000102

Eu‑Turkey statement, 18 March 2016 

EU‑Turkey Joint Action Plan, 15 October 2015

Fischer‑Lescano, A., Löhr, T., Tohidipur, T., Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee Law, în International Journal of Refugee law, vol. 21, 2009, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/ijrl/eep008

Fortin, A., The Meaning of „Protection” in the Refugee Definition, în International Journal of Refugee Law, Volume 12, Issue 4, 2000, p. 550, https://doi.org/10.1093/ijrl/12.4.548

Goodwin‑Gill, G. S., Asylum: The Law and Politics of Change, International Journal of Refugee Law, Volume 7, Issue 1, p. 9, https://doi.org/10.1093/ijrl/7.1.1

Goodwin‑Gill, G.S, Mcadam, J., The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2007

Harvey, C., Time for Reform?, în Refugee Survey Quarterly, vol. 34, 2015, https://doi.org/10.1093/rsq/hdu018

UN Human Rights Committee, General comment No. 36, Article 6 (Right to Life), 3o October 2018, CCPR/C/GC/3

Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, 29 March 2004 

Human Rights Committee, A.S. and others v. Malta, CCPR/C/128/D/3043/2017

Human Rights Committee, A.S. and others v. Italy, CCPR/C/130/DR/3042/2017

Janmyr, M., No Country of Asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention, International Journal of Refugee Law, 2017, Vol 29, No 3, doi:10.1093/ijrl/eex026 

Kaya, H., The EU‑Turkey Statement on Refugees. Assessing Its Impact on Fundamental Rights, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2020

Lauterpacht, E., Bethlehem, D., The scope and content of the principle of non‑refoulement: Opinion, în E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, https://doi.org/10.1017/CBO9780511493973.008

Milanovic, M., Drowning Migrants, the Human Rights Committe, and Extraterritorial Human Rights Obligations, March 16, 2021, EJIL: Talk!, Blog of the European Journal of International Law, [online]

M. Milanovic, Drowning Migrants in the Mediterranean and the ICCPR, Again, April 26 2021, EJIL:Talk! [online]

Moldovan, C., Drept internaţional public. Principii şi instituţii fundamentale, ediţia a II‑a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Moldovan, C., Delimitarea obligaţiilor statelor faţă de refugiaţi şi migranţi în dreptul 

internaţional, în coord. M. Balan, G. Leanca, Cultură Juridică. Stat şi relaţii internaţionale în epoca modernă. Omagiu profesorului Corneliu‑Gabriel Bădărău, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2016

Moldovan, C., The Notion of Refugee. Definition and Distinctions, CES Working Papers, Volume VII, Issue 4, 2016

Moldovan, C., Is the EU‑Turkey Action Plan an effective or just an apparent solution to the refugee crisis?, în CES Working Papers – Volume IX, Issue 3, 2017

Moldovan, C., Refugiaţii‑subiecţi ai migrării forţate, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LIV, Ştiinţe Juridice, 2008

OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 September 1969 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 16 decembrie 1966

Responsibility of States for Internationnaly Wrongfull Acts, 2001 

Von Sternberg, M. R., The Evolving Law of Non‑Refoulement and Its Influence on the Convention Refugee Definition, In Defense of the Alien, vol. 24, 2001, JSTOR

The Refugee Convention, 1951: The Travaux préparatoires analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis [online]

Türk, V., Nicholson, F., Refugee protection in international law: an overall perspective, E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (eds.), Refugee Protection in International Law, Cambridge University Press, 2003

Von Sternberg, M. R., „The Evolving Law of Non‑Refoulement and Its Influence on the Convention Refugee Definition.” In Defense of the Alien, vol. 24, 2001, JSTOR

V. Stoyanova, The principle of non‑refoulement and the right of asylum‑seekers to enter state territory, în Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, vol. 3:I, 2008‑2009

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); Inter‑Parliamentary Union (IPU), Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, 1 December 2001


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0911 sec.
292087348