romanian english

Valeriu Bujor , Andrei Clașevici: Criminological security concept in post-soviet states

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-2-6

Abstract: In this study, were analyzed scientific publications in the Republic of Moldova and the post-soviet states, where the problem of criminological security was addressed directly or tangentially. An author’s purpose was to elucidate the essential characteristics of the concept of criminological security and, finally, formulating a proprietary definition of the notion. Criminological security is defined as the state of protection against criminal threats and threats to the legitimate interests of individual or individuals' collectivities, ensured and guaranteed by specific means, within a criminological security system.

Keywords: security, criminological security, insurance of criminological security, hazards and criminal threats.

References

Babaev M., Bujor V., Noțiunea de securitate criminologică, în Revista de criminologie, drept penal și criminalistică, nr. 1-2/2003, pp. 14-19.

Bejan O., Dicționar de Criminologie, Ericon SRL, Chișinău, 2009, 104 p.

Bejan O., Bujor V., Bazele asigurării securității criminologice private (material didactic), Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Tipografia „Bora grup”, Chișinău, 2016, 210 p.

Bejan O., Bujor V., Elemente de teoria securității criminologice private (material didactic), Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, 2014, 98 p.

Beșleagă Gr., Guțuleac V., Asigurarea securității publice în timpul tulburărilor și dezordinilor de masa, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău, 1998, 183 p.

Bujor V., Referințe asupra conceptului de securitate criminologică, în „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendințele, măsurile de prevenire și combatere”. Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 18-19 aprilie 2003, p. 94.

Bujor V., Clașevici A., Unele aspecte ale concepției de securitate criminologică a întreprinderii, în Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de euro-integrare. Conferința internațională științifico-practică, Chișinău, Republica Moldova, 4-5 noiembrie 2016, pp. 197-200.

Bujor V., Bejan O., Curs elementar de criminologie, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Tipografia „Bora grup”, Chișinău, 2016, 129 p.

Costache Gh., Securitatea persoanei reflectată în concepția internațională a securității umane și strategia securității naționale a Republicii Moldova, în Jurnal Juridic Național: Teorie și practică, nr. 3/2018, pp. 4-9.

Cușnir V., Conceptul securității publice, în Poliția și securitatea publică, materialele conferinței științifico-practice din 9 decembrie 2002. Chișinău, Academia „Ștefan cel Mare”, 2003, pp. 14-16.

Iacub I., Spre o teorie a securității criminologice, în Legea și viața, nr. 7/2014, pp. 38-42.

Zavatin V., Securitatea publică: perspective legislative, în Poliția și securitatea publică, materialele conferinței științifico-practice din 9 decembrie 2002, , Academia „Ștefan cel Mare”, Chișinău, 2003, pp. 17-19.

Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н., Информационная преступность: криминологическая безопасность личности, угрозы и меры ее защиты, в Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, Серия: Право, № 1/2003, pp. 13-16.

Бидова Б., Обеспечение криминологической безопасности России, в Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, № 2(45)/2014, pp. 51-55.

Плешаков В.А., Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности (опыт структурного анализа), в Криминологический журнал, № 1/2005, pp. 5-9.

Плешаков В.А., Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних. Академия управления МВД России, Москва, 1998, 398 p.

Плешаков В.А., Криминологическая безопасность и система ее обеспечения в современных условиях, в Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения, Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, Выпуск 2005 г., Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, Москва, 2005, p. 211.

Горшенков Г.Г., Антикриминальная безопасность личности, в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Ставрополь, 2009, 447 p.

Горшенков Г.Г., Антикриминальная безопасность личности. Монография, Издательство Волго-Вятской академии госслужбы, Нижний Новгород, 2006, 294 p.

Симоненко Д.А., Теория криминологической безопасности и её социологическое обеспечение, в Криминологический журнал, № 9/2006, p. 88 -93.

Горшнева И.А., Полиция в механизме современного демократического государства, Юнинти-Дана, Закон и Право, Москва, 2004, 174 p.

Криминология. Учебник для вузов, Научный редактор Аванесов Г.А., ЮНИТИ, Москва, 2006, 495 p.

Бабаев М.М., Бужор В.Г., К вопросу об обеспечении криминологической безопасности, в Закон и Жизнь, № 1/2003, p. 8.

Бабаев М.М., Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности (опыт структурного анализа), в Криминологический журнал, № 1/2005, p. 23 – 34.

Бабаев М.М., Плешаков В.А., Теоретические и прикладные проблемы обеспечения криминологической безопасности, в Уголовная политика и проблемы безопасности государства, Москва, 1998, pp. 29 - 37.

Кисиева О.И., К вопросу о понятии криминологической безопасности, в Теоретические и прикладные аспекты современной науки, сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции 27 февраля 2015 г., в 7 ч., часть VI, под общ. ред. М.Г. Петровой, Белгород, 2015, pp. 56-59.

Шапиев С.М., Преступность и общество (криминологическое и теоретико-прикладное исследование), в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Санкт-Петербург, 2000, 450 p.

Лебедев С.Я., Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности России, в журнале Российский криминологический взгляд, № 3/2006, pp. 104-110.

Губарева Т.И., Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности. Российской Федерации: к постановке проблемы, в Общество и Право, № 3 (40)/2012, pp. 172-174.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0787 sec.
292087348